- Synagoga

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sociální služby
Druh a cíl poskytování sociální služby

Základní údaje organizace:
Název: Židovská obec Děčín
Právní forma : církevní právnická osoba
IČO: 499888421
Sídlo Žižkova 4, Děčín 4 , 405 02
Statutární zástupce: Vladimír Poskočil, předseda obce
e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz
Web.stránky: www.zidovskaobecdecin.wz.cz
Telefon: 412 531 095

Druh sociální služby
Terénní a ambulantní sociální služba:
Základní sociální poradenství,
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením § 66.

 • Služba je poskytována dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb..

Židovská obec Děčín (dále jen ŽOD) poskytuje službu osobám-uživatelům služeb (dále jen klient) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby .

Služba je poskytována se zaměřením na potřeby seniorů a se zvláštním zřetelem k potřebám obětí násilí - přeživším holocaustu, někdejším obětem nacionálně socialistického násilí, jejichž osobní cíle vychází ze židovských tradic a kořenů.

Hlavním cílem služby je podpora samostatnosti, soběstačnosti poskytnutím a zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé soc. situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné.

 • Obsahem služeb jsou činnosti dle § 37 ( mimo služby dle odstavce 3 ) a § 66 zákona 108/2006 a vyhl. 505/2006 Sb.,

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající
k řešení jejich nepříznivé sociální situace a obsahuje tyto základní činnosti:

a) informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
b) informace o možnostech výběru, o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, o dávkách v hmotné nouzi a dávkách soc. péče
c) informace o právech a povinnostech osoby
d) informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
e) informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
a) zprostředkování společenských kontaktů se společenským prostředím
b) sociálně terapeutické činnosti
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis realizace poskytování sociální služby

2.1. Časový rozsah sociální služby

Provoz poradny je placen dotace programu Péče NFOH v Praze. Židovská obec je neziskovou nestátní organizací
Pondělí: 09:00 - 16:00 hodin
Úterý: 09:00 - 14.00 hodin
Středa: 09:00 - 16:00 hodin
Čtvrtek: 09:00 - 14:00 hodin
Pátek: 09:00 - 14:00 hodin

Pro klienty :
kancelář ŽOD v pondělí, středa od 9,00 do 14,00
domácnosti klientů dle individuální potřeby

Kapacita poskytovaných soc. služeb:
Na 1 sociálního pracovníka max. 20 klientů
Kapacita služeb závisí na individuálním rozsahu potřebné péče .

2.2. Vytvoření bezpečného prostředí poskytování soc.služeb

Poradna je umístěna v 1.patře objektu, jehož vlastníkem je Židovská obec v Děčíně.
Tato místnost slouží pro kontaktní a poradenské služby - jak prostřednictvím telefonu, tak osobnímu jednání mezi sociální pracovnicí a klientem. První setkání s klientem se odehrává v kontaktní místnosti, která je zcela přizpůsobena potřebám klientů. Klientovi je služba nabídnuta anonymně, pracovník na základě zakázky klienta poskytne informace nebo kontakty na zařízení dalších sociálních služeb. Pracovník se představí a nechá zcela na klientovi,jestli sdělí své jméno. Součastně nabídne klientovi židli podle svých potřeb a také zvolí bezpečnou a vhodnou vzdálenost od klienta. Představí se také zařízení, kde se klient nachází, kolik času mu můžeme věnovat a zásadně za klientem nezamykáme dveře. Pracovník vytváří přátelskou atmosféru a odstraní všechny rušivé elementy. Pokud přeci jen nastane situace,kdy pracovník musí v průběhu intervence jít ke dveřím nebo něco neodkladného vyřídit, pak na tuto změnu klienta nejdříve upozorní a vše klidně komentuje. Pracovník nedělá rychlé a nečekané pohyby, celková mimika, gesta i tón hlasu by měly mít uklidňující účinek. Důležité je i vybavení kontaktní místnosti, které vytváří přátelskou a bezpečnou atmosféru.

2.3. První kontakt s klientem.

Probíhá buď telefonicky nebo tváří v tvář.Pracovník poskytne klientovi informace nebo domluví s klientem po telefonu schůzku,případně ho doporučí do jiného zařízení. Pokud je pracovník nucen reagovat na nenadálé podněty z vnějšku,pak musí klientovi vše do telefonu vysvětlit.Zároveň pracovník musí pamatovat na to,že kontakt po telefonu je velice křehký a každé vyrušení může znamenat ukončení rozhovoru. Pracovník musí být dobře připraven na kontakt tváří v tvář s neznámým klientem.To klade vyšší nároky na komunikační dovednosti pracovníka a na jeho schopnost adekvátně reagovat. Pracovník se rozhodně neptá už ve dveřích na jméno klienta a proč přichází. Nejdříve klienta pozve dál,představí sám sebe i zařízení, klienta usadí a případně nabídne vodu,čaj.Celým svým přístupem a chováním pracovník vytváří bezpečné a přátelské prostředí.Teprve po té může dojít k rozhovoru Klient by také měl vědět,kolik času mu může pracovník věnovat .

2.4. Vstup uživatele do služby

 • Při prvním, zpravidla telefonickém kontaktu a to buď přímo sklientem samým nebo sjeho rodinou či jiným blízkým, domlouvá sociální pracovnice osobní setkání se zájemcem o službu vbytě nebo vporadně ŽOD dle schopností a možností klienta.
 • Při první návštěvě klienta je nejdříve zjištěna jeho představa o službě, kterou by chtěl, potřeboval, sociální pracovnice poskytuje potřebné informace a možnosti pomoci dle jeho individuální potřeby. Klientovi jsou vysvětleny možnosti nabízených služeb sohledem na jeho schopnost vnímání. Návštěvě je přítomen klient , případně mohou být přítomni i další členovérodiny nebo blízcí.
 • Sociální pracovnice vyslechne klienta a zhodnotí situaci, potřeby, schopnosti a osobní cíle klienta a společně sním sestaví a navrhne individuální plán poskytování služeb. Dále zjišťuje osobní údaje, údaje o zdravotním stavu a sociální situaci - zázemí klienta, kontakty na blízké, zajímá se o zvyklosti klienta, vdomácím prostředí zhodnotí podmínky pro klienta sohledem na potřebnou bezbariérovost a možnosti pohybu a aktivizace klienta.
 • Zároveň sociální pracovnice vysvětluje, jak se zachází sosobními údaji, hovoří o povinné mlčenlivosti pracovníků i možnosti, že se údaje nebudou zaznamenávat
 • Po celkovém zmapování se sklientem domlouvá na konkrétních možnostech spolupráce - kdy, jak, jaké služby, informace i další možnosti pomoci, aktivizace - kulturní, zájmové nebo vzdělávací programy, pomůcky pro klienty, kavárna pro seniory, oslavy svátků. Klient, jeho rodina a blízcí dostanou potřebné kontakty na sociální pracovnici a přímé poskytovatele služeb, domlouvají se další podrobnosti péče a potřebné pomoci.
 • Než odchází sociální pracovnice od klienta, je plně informován o všech plánovaných službách - co a kdy bude zajištěno a klient ví, kdo další ke spolupráci bude kontaktován. Klient i sociální pracovník musí sdalším postupem souhlasit.
 • V případě, že klient o to požádá, je uzavřena písemná dohoda o spolupráci, která je sepsána ve dvou vyhotoveních, - pro klienta a jako součást dokumentace klienta. Obsahem je forma, průběh, podmínky a rozsah služeb, postupy při nedodržování dohodnutých podmínek, způsob a podmínky pro ukončení služby a způsob, jakým lze tuto dohodu měnit, postup a formulář vyřizování stížností.

2.5. Charakteristika poskytovaných služeb

Židovská obec Děčín se zapojila do sociálně zdravotního projektu Federace židovských obcí, který je podporován Nadačním fondem obětem holocaustu. Sociální pracovnice se snaží zajisti potřebným lidem nejen židovského původu péči a psychickou a zdravotní podporu, která především spočívá v sociálním poradenství, zprostředkování poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb např. pečovatelské služby, umožnění pobytu v Senior-centrum. Další nabídkou je znovu zapojení seniorů do kulturního a společenského života prostřednictvím pozvánek na výstavy, koncerty a divadelní představení.

2.5.1. Metody a formy poskytování služby v ŽOD

základní sociální poradenství:
- s klientem je na základě prvního kontaktu proveden řízený rozhovor
- klient obdrží informační výtisk o všech poskytovatelích a institucích v oblasti sociálních služeb v Děčíně a okolí a na základě jeho zájmu je zprostředkována požadovaná služby či aktivita
- sociální pracovník napomáhá v kontaktování zvolené služby a průběžně se informuje o spokojenosti klienta, popřípadě o dalších potřebách
- informování o legislativních změnách týkajících se klientů ŽOD

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
- dle individuálních zájmů a schopností klienta je nabídnuta vhodná sociálně terapeutická činnost, např. arteterapie, společenské a kulturní aktivity ŽOD
- účast na společných akcích pořádaných ŽOD
- pravidelné návštěvy v domácnosti osamělých klientů

Formy sociálně aktivizačních služeb

- využívání programové nabídky děčínského klubu seniorů
- společné návštěvy solné jeskyně
- pomoc při organizaci osobních svátků a výročí klientů v klubu v Synagoze
- společné pohybové aktivity ( bazén, vycházky, výlety,...)
- účast na společných akcích pořádaných ŽOD
- arteterapie, terapeutická činnost, která je sjednána dodavatelsky

2.5.2. Metody práce s uživatelem:

Při prvním šetření to je zejména pozorování, řízený rozhovor. Dále to je poskytování informací a rad, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi, zprostředkování a organizace volno-časových kulturních, společenských a aktivizačních aktivit.

Sociální pracovník je základním kontaktním pracovníkem, který je v pravidelném kontaktu s klientem po celou dobu zavedení služeb (sociální šetření základní situace klienta, zajištění potřebných sociálních služeb, uzavření kontraktu), jejich poskytování a kontroly, vyhodnocování, domlouvání změn.

O průběhu poskytování služby jsou vedeny písemné individuální záznamy s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

2.5.3 Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb

 • Klient je respektován jako zcela samostatný vrozhodování o využití služby - je seznámen spravidly a možnostmi péče a vrámci nich se rozhoduje.
 • Veškeré informace jsou klientovi sděleny jednak ústně, jednak písemně v informační brožuře a jsou poskytovány sohledem na jeho situaci a možnosti vnímání a chápání takovým způsobem a vtakovém rozsahu , aby klient poznal, zda služba splňuje jeho potřeby a mohl se rozhodnout, zda ji využije či nikoli.
 • Plánování poskytování služeb vychází zosobních cílů a potřeb klienta a je postaveno hlavně na jeho schopnostech
 • Sociální pracovnice se vždy nejprve snaží podpořit klienty vtom, aby si mohli vyřídit své záležitosti sami. Jedním z cílů je podpořit schopnosti klientů, umocnit jejich možnost žít takovým způsobem života, který si sami zvolili. Proto sociální pracovnice klienta podporuje, vytváří prostředí pro jeho větší akceschopnost, poskytuje rady, informace, nabízí různá možná řešení
 • Jestliže klient potřebuje podporu a aktivní pomoc, poskytuje mu ji sociální pracovnice vmíře, kterou si sním domluví pro konkrétní případ.
 • Klient má právo se svobodně rozhodnout, vybrat si znabízených možností pomoci, je podporován ve využití místních institucí, které poskytují služby veřejnosti a ke spolupráci na službách jsou motivováni také rodinní příslušníci a blízcí. Podporujeme vlastní aktivity a vztahy klienta.
 • Vprůběhu služby klient má možnost měnit své osobní cíle a služby jsou tak přizpůsobovány osobním přáním, zájmům, cílům a schopnostem klientů tak, aby bylo možné poskytovat služby efektivně svyužitím potenciálu klienta.
 • Veškeré postupy a změny jsou zaznamenány vdokumentaci.

2.5.4. Vyřizování stížností ze strany uživatelů

1. Uživatelé - klienti jsou informováni o možnosti podávat stížnosti. Stížnost je možné podat při osobním jednání ústně, telefonicky nebo písemně. Formulář podání stížnosti je přiložen ke smlouvě s klientem.
2. Jakákoliv stížnost, ať ústní nebo písemná je považována za podnět ke zlepšování služby, poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost.
3. Stížnosti mohou podávat všichni zúčastnění, tj. klienti (ev. klíčové osoby, rodinní příslušníci,) nebo zástupci pro podání stížnosti (dále jen stěžovatel).
4. Stížnost řeší kompetentní zástupce poskytovatele -sociální pracovnice; případně přizve další spolupracovníky.
5. Zástupce poskytovatele je povinen zkoumat, zda pochopil správně smysl a obsah stížnosti, a to zejména u lidí, kteří mají potíže s komunikací a je povinen do maximálně 28 dnů po obdržení stížnosti podat zprávu o řešení nebo průběhu řešení stížnosti.
6. Pokud stěžovatel není spokojen s odpovědí zástupce poskytovatele, je stížnost předána předsedovi Židovské obce Děčín k přezkoumání a dále je stěžovatel informován také o dalších možnostech, kam podat stížnost.
7. Písemné záznamy stížností a připomínek jsou uloženy v dokumentaci klienta a kopie jsou evidovány ve zvláštním šanonu u sociální pracovnice

2.5.5. Ukončení poskytování služeb

- důvody pro ukončení poskytovaných služeb ze strany uživatele:
 • klient se rozhodne ukončit poradenství po vzájemné dohodě ( není potřeba)nebo klient ukončí poradenství písemně či ústně ( např. se odstěhuje,dlouhodobě onemocní).
 • Služby jsou poskytovány buď jednorázově nebo na základě písemné smlouvy po souhlasu klienta sposkytováním služeb. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a klient je oprávněn smlouvu ukončit kdykoliv výpovědí zjakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodů .
 • Ukončení poskytování služeb může být ústní, písemnou nebo telefonickou formou
 • Služba může být ukončena na přání klienta, např. pokud službu dále nechce nebo nepotřebuje užívat nebo ji nahrazuje jinou službou. Vtakovém případě stačí ústní oznámení klienta sociální pracovnici. O tomto oznámení je pořízen zápis do dokumentace klienta a služba je ukončena. Stejně se postupuje i pokud službu uživatel vypoví službu písemně
 • Klient může dohodu vypovědět kdykoliv zjakéhokoli důvodu
 • Poskytovatel může smlouvu písemně vypovědět vpřípadě vážných překážek ze strany klienta - opakované agresivní chování, prostředí ohrožující pracovníky, jestliže nemohou být splněna rozhodující kritéria pro cílovou skupinu uživatelů nebo když služby nemohou být poskytovány vsouladu správními normami.
 • klient se rozhodne ukončit poradenství po vzájemné dohodě ( není potřeba)nebo klient ukončí poradenství písemně či ústně ( např. se odstěhuje,dlouhodobě onemocní).

2.5.6. Finanční spoluúčast uživatele na službě

se zdravotním postižením jsou dle § 72 poskytovány bezplatně.
Zprostředkovávané služby hradí klient přímo poskytovateli služeb dle zák. 108/2006, vyhlášky 505/2006 Sb. a ceníku služeb zprostředkovaného poskytovatele.

Fakultativní, terapeutické nebo společné kulturní akce jsou hrazeny klientem v místě konání akce.
Ceníky fakultativních úkonů viz příloha č.1

2.6.Dokumentace

2.6.1. Vedení dokumentace
Záznamový arch - osobní složka klienta. Je-li na základě prvního rozhovoru a sepsání smlouvy o poskytování poradenství danému klientovi, zakládá pracovník (poradce)každému klientovi záznamový arch, do kterého vkládá:
- smlouvu (je-li sepsána)
- zápisy ze šetření (setkání)
- jinou dokumentaci např. zdravotní zprávy (dá-li k tomu klient souhlas).

2.6.2. Ukládání dokumentace
Dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni,ke které mají přístup jen pracovníci kanceláře. Klient má právo požádat o výpis z dokumentace a pracovník mu tuto službu poskytne. Pokud si klient nepřeje založit kartu,pracovníci tento požadavek respektují.

2.6.3. Ochrana osobních údajů
K základním právům klienta patří právo na ochranu osobních údajů.Veškeré údaje poskytnuté klientem jsou považovány za osobní a citlivé. Poradna od klientů žádá pouze takové údaje,které jsou nezbytné pro poskytnutí poradenské činnosti.
Písemná dokumentace týkající se klienta je zabezpečena proti zneužití ,tedy v uzamykatelné skříni a v zamčené kanceláři.
Veškerá dokumentace vedená v elektronické podobě je přístupná pouze pracovníkům poradny.Tito pracovníci znají přístupová hesla do osobních složek klientů.

2.6.4 .Práva a povinnosti klientů
Vzhledem k tomu,že veškeré služby v poradně jsou poskytovány anonymně,každý klient má právo se rozhodnout,jaké informace o sobě sdělí.
Z práv klientů vyplývá, že se mohou seznámit s obsahem jejich osobní složky.Klient je seznámen s obsahem vyžádání.Dále má klient právo si vyžádat výpis ze své karty a případně může odmítnout založení své osobní karty.

2.6.5. Dokumentace výkonů služeb
Pracovník také zaznamenává každý kontakt (telefonický i osobní) do knihy kontaktů.

V této knize se zapisuje :
 • datum
 • jméno klienta, vpřípadě anonymního kontaktu se zapisuje zn. AN
 • dotaz
 • poskytnutá služba
 • poznámka,telefon
 • podpis pracovníka

Účinné prostředky k dosahování cílů služeb

Krizová intervence
Probíhá buď telefonicky,po internetu formou e-mailovou vyřízení zadaného dotazu,nebo tváří v tvář, na základě zakázky klienta se vytváří kontrakt mezi klientem a pracovníkem.

Vstupní rozhovor
Pomocí rozhovoru pracovník získá základní informace o klientovi a jeho bezprostředním okolí. Je samozřejmě zachováno právo na anonymitu a zaručena ochrana osobních dat klienta. Na základě tohoto vstupního rozhovoru podá pracovník klientovi informaci,popř. poskytne kontakty na další soc.zařízení,případně klienta doprovodí nebo také domluví další schůzku.

Cíle
 • aktualizace webových stránek
 • poskytovat uživatelům efektivně poradenské a sociální služby,dle zájmovou a kulturní činnost
 • udržovat,příp.rozšiřovat osobní,příbuzenské místní i společenské kontakty
 • poskytovat klientům podporu a pomoc při administrativních úkonech,při vyřizování úředních záležitostí
 • naplňovat aktivizační,sociálně terapeutické,společenské i duchovní potřeby (činnosti) uživatelů,podporu soběstačnosti a aktivizaci klientů
 • zprostředkováním služeb na základě individuálních potřeb osob v nepříznivé soc. situaci tak, aby mohli žít ve vlastním přirozeném domácím prostředí tak dlouho, jak je to možné a bezpečné
 • zprostředkování společenských kontaktů se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nabízet fakultativní služby (psychoterapeut, arte-terapeut,fyzio-terapeut )
 • odstraňování bariérovosti dle možností stavebně technického řešení
 • vytvoření (rekonstrukce)místnosti vpřízemí pro klienty
 • Krizová intervence
 • Probíhá buď telefonicky,po internetu formou e-mailovou vyřízení zadaného dotazu,nebo tváří vtvář, na základě zakázky klienta se vytváří kontrakt mezi klientem a pracovníkem.
 • Vstupní rozhovor
 • Pomocí rozhovoru pracovník získá základní informace o klientovi a jeho bezprostředním okolí. Je samozřejmě zachováno právo na anonymitu a zaručena ochrana osobních dat klienta. Na základě tohoto vstupního rozhovoru podá pracovník klientovi informaci,popř. poskytne kontakty na další soc.zařízení,případně klienta doprovodí nebo také domluví další schůzku.

Vzdělávání sociální pracovnice
Je podporováno individuální vzdělávání pro rozvoj a podporu odbornosti pracovníků jednak organizacemi nabízejícími semináře, kurzy a školení, jednak v rámci spolupráce s ostatními židovskými obcemi.
Pracovníkům je dle možností umožněna účast na vzdělávání v rámci pracovní doby.
 • pravidelná supervize 1x za 2 měsíce
 • pravidelné semináře na zvolená témata
 • vzdělávání dle individuálního zájmu zaměstnanců

Právní aspekty při práci v poradně
Každý pracovník by se měl vždy rozhodovat mezi etikou, svědomím, zkušeností, dovedností a povinností. Měl by mít však vždy na paměti ochranu klienta.
Pracovník má povinnost mlčet o všem, co mu klient sdělí, pouze ve výjimečných případech ne , a to :
 • vpřípadě oznamovací povinnosti u zákonem vymezených trestných činů
 • má-li pracovník písemný souhlas klienta ( týká se např. podávání zpráv jiným institucím )

Etika práce v oblasti poskytování soc.služby

Principy poskytování služby
 • respektování lidské důstojnosti
 • dodržování práv klientů,snaha respektování individuálních životních hodnot klienta
 • komunikace suživateli a respektování jejich postojů a názorů
 • podpora soběstačnosti
 • udržování sociálních vazeb - kontaktu spřirozeným sociálním prostředí

Informovanost o službě

Informace o poskytované službě jsou zveřejněny na www.zidovskaobecdecin.wz.cz, v katalogu poskytovatelů sociálních služeb děčínského regionu. Podrobnější informace je možno získat přímo v kanceláři ŽOD.
 
zidovskaobecdecin.wz.cz
22. 2. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky