Obec - Synagoga

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obec
Obec
Obec
Židovská obec Děčín je nezisková organizace, která má čtyři náplně své činnosti. Jsou to náboženská (pro potřeby členů ŽO), výchovně-vzdělávací(kurzy, přednášky apod. pro školy), kulturně-společenská (koncerty, výstavy, vernisáže atd.) a sociální péče (pomoc lidem židovského původu).

Dějiny obce
Na základě archivních pramenů můžeme soudit, že na území dnešního Děčínska působili ojedinělí židovští obchodníci již od 16. století. Příchod většího počtu židovských obchodníků a podnikatelů přinesla však především výstavba železniční trasy Praha - Děčín - Drážďany - Berlín v roce 1851. Od roku 1874 se Židé k vykonávání náboženských obřadů scházeli v bytech souvěrců. Židovská obec jako taková byla založena 30.7.1887 a v době svého vzniku čítala sto šedesát dva členy. K jejím zakladatelům patřili například Siegmund Brauner a Karl Heller z Děčína, či Gottfried Pick a Moritz Frankl z Weiheru. Prvním předsedou židovské pospolitosti se stal továrník Adolf Pächter, který kromě jiného nechal v objektu své knoflíkárny vystavět zahradní pavilón, coby prozatímní modlitebnu. Poté, co tyto prostory přestaly vyhovovat, byla modlitebna přestěhována do tehdejší thunské zbrojnice (dnešní budova oblastního archivu) a později do Volkshalle (dnes Dům dětí a mládeže v Teplické ulici). V roce 1888 bylo založeno tradiční pohřební bratrstvo Cheva Kadiša, jehož předsedou byl zvolen Gottfried Pick Cheva Kadiša převzala také správu židovského hřbitova o rozloze cca 2000 m 2 , který se stal v letech 1890 - 91 součástí obecního městského hřbitova v Podmoklech.

Jako první učitel náboženství nastoupil v Podmoklech roku 1888 Adolf Lederer. Až do svého přeložení do Chlumce působil v Děčíně, Podmoklech, Jílovém, Benešově, Verneřicích a v České Kamenici. Prvním rabínem byl Max Freund (zemřel v r. 1918), po něm na dobu jednoho roku Dr. J. Krengel, od roku 1919 zastával pak tuto funkci Dr. Oskar Karpelis. Od roku 1915, kdy zemřel dlouholetý předseda obce, továrník Adolf Pächter, stál až do roku 1921 v čele obce jeho syn Alfred. P něm předsednictví převzal děčínský obchodník Alois Zirkel. V roce 1927 má židovská obec Děčín - Podmokly 400 členů. Kolem roku 1930, kdy na obci pracuje 11 odborných komisí a v jejím čele stojí Jacob Labmberg, čítá již 423 členů. Po událostech roku 1938 přestává židovská obec existovat.

Bezprostředně po skončení druhé světové války není činnost obce zdokumentována. Z neúplných materiálů není možno přesně určit, kdy a jak byla obnovena. Podle údajů shromážděných Janem Markem, se na dlouhá léta poslední bohoslužba konala v roce 1964. Až 5.11.1993 svolává přípravný výbor, vedený Vilémem Markovičem a Janem Markem děčínské Židy a vyzývá je k obnovení činnosti židovské obce. Jejím předsedou se stává Vilém Markovič, Jan Marek se významnou měrou podílí na zpracování historie obce.

Hřbitov v Podmoklech byl zlikvidován při rozšiřování továrního areálu, náhradou obec obdržela pozemek na Folnářích, kam byly ostatky převezeny. Děčínská židovská obec je také správcem hřbitova v České Lípě. Ve spolupráci s představiteli města se hřbitov podařilo upravit a vrátit tak veřejnosti ojedinělou kulturní památku.

Od roku 1997 je předsedou Židovské obce v Děčíně pan Vladimír Poskočil. Přes nenahraditelné ztráty a utrpení let minulých se tak obec a s ní i synagoga, baruch ha-šem, dočkala nového života.

Součastnost obce
Život žádné židovské obce není myslitelný bez udržování náboženských tradic, judaizmus, v případě Děčína, liberálního směru, představuje jeho nejvlastnější obsah. Proto se i děčínská obec snaží pro své členy pořádat oslavy nejvýznamnějších židovských svátků, jimiž jsou například - Roš ha-šana (Nový rok), Jom Kipur (Den smíření), Sukot (svátek stanů), Chanuka (svátek světel), Purim (svátek losů) či Pesach (svátek připomínající vysvobození Židů z egyptského otroctví). S jejich přípravou, ale i s dalšími otázkami, vztahujícími se k náboženskému životu obce pomáhají v Děčíně "hostující" rabíni a další osobnosti (z Londýna např. rabíni Thomas Salomon či Pet Tobias a rovněž česko-britský spisovatel a novinář Benjamin Kuras a další).

Židovská obec se ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR a se Vzdělávacím a kulturním centrem Pražského židovského muzea aktivně zapojuje do výchovně vzdělávací činnosti pro děti a mládež. V rámci tohoto projektu probíhají výukové programy, přednášky, pořádají se besedy, zájezdy a nejrůznější kulturní akce.

V synagoze se uskutečnila a uskutečňuje řada zajímavých koncertů (mnohdy s mezinárodní účastí) a výstav (připravovaných společně s takovými institucemi jako jsou Terezínské muzeum, Pražské židovské muzeum, Izraelské velvyslanectví atd.)

Děčínská židovská obec také každoročně organizuje a pořádá oblíbené mezinárodní sportovní hry HAKOACH. Počet jejich účastníků se blíží stovce.

Jak již bylo řečeno na počátku - synagoga je přirozeným středobodem každé židovské obce. Ta děčínská se stává nejen významným náboženským a vzdělávacím centrem pro 123 členů své obce, ale nepochybně zaujímá také čím dál výraznější postavení na kulturně společenské mapě města Děčína.

Tóra se vrátila do Děčína
Naše obec opět získala TÓRU. Po dlouhých 66 letech jsme ji obdrželi darem od spřátelené židovské obce z Ostravy. Původní TÓRA byla odcizena na začátku druhé světové války. Slavnostní umístění TÓRY do prostoru Aronu ha-Kodesh se uskutečnilo v záři 2005.
 
zidovskaobecdecin.wz.cz
22. 2. 2016
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky